Fiches 281.50 - Opbouw

Gewijzigd op Tue, 31 May 2022 om 11:03 AM

De fiches 281.50 worden in Yuki standaard gevuld op basis van een aantal vast ingestelde grootboekrekeningen die gelinkt zijn aan een bepaalde klasse. A. Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's
Onder de klasse A worden bedragen geboekt op volgende grootboekrekeningen en hun subrekeningen opgenomen. 

  • 615000
  • 708000


Dit betekent dus dat 615001 ook onder klasse A valt gezien dit een subrekening is van 615000. 


B. Erelonen of vacatiegelden
Onder de klasse B worden bedragen geboekt op volgende grootboekrekeningen en hun subrekeningen opgenomen:

  • 612300
  • 615200
  • 615300
  • 615700
  • 617200 


Indien het vakje “sportbeoefenaar” of “trainer” aangevinkt is voor de rekening 617200 (of een subrekening), zullen deze ook worden opgenomen onder één van deze respectievelijke invulvelden in klasse F op de fiche 281.50.


C. Voordelen van alle aard

Deze klasse wordt standaard niet ingevuld en zal je manueel bedragen moeten toekennen. Meer informatie hierover kan je op deze help pagina terugvinden.  


LET OP! Alle bedragen in deze klassen zullen inclusief btw opgenomen worden. Dit is de enige klasse waar dit van toepassing is. 


D. Kosten gemaakt voor de rekening van de verkrijger

Net zoals klasse C zal je voor deze klasse manueel bedragen moeten toekennen. 


E. Totaal
Dit betreft de som van de bedragen die werden opgenomen in de klassen A tot en met D.


F. Vergoedingen voor sportieve activiteiten van zelfstandige sportbeoefenaars en voor activiteiten van zelfstandige opleiders, trainers en begeleiders ten behoeve van sportbeoefenaars

De bedragen geboekt onder de rekening 617200 worden mee opgenomen onder klasse F op basis van het aanvinken van de kolom Sportbeoefenaar of Trainer. Deze klasse wordt niet standaard gevuld tenzij je dit al in een vorig jaar hebt aangeduid bij een relatie. 


G. Werkelijk betaalde bedrag, blanco of nihil

  • Indien er facturen werden opgenomen op het fiche, dan is het mogelijk dat vak G gevuld zal worden met het bedrag aan werkelijk gedane betalingen m.b.t. deze facturen als deze niet volledig afgepunt werden. Hierbij worden in dat geval ook de betalingen zonder factuur opgeteld. 
  • Werden alle facturen die opgenomen werden op het fiche volledig afgepunt, dan zal dit vak standaard blanco-leeg gelaten worden. 
  • Vond er geen enkele afpunting plaats en bestaat de inhoud van de fiches enkel en alleen uit facturen, dan zal Yuki voor jou het woord “Nihil” invullen, zoals wordt voorgeschreven door Belcotax. 


Ben je zeker dat alle opgenomen bedragen effectief betaald werden, maar boek je bijvoorbeeld de bank niet in (omdat het bijvoorbeeld een éénmanszaak betreft), of betaalde de ondernemer misschien bepaalde facturen privé? Door het aanvinken van het vakje in de kolom “Markeer als volledig betaald” zal klasse G blanco leeg gelaten worden.


Niet opgenomen in de fiches

Hieronder toont Yuki de bedragen met betrekking tot een bepaalde relatie die niet opgenomen worden op de fiche. 


Standaard klasse

Per relatie kan je in het transactie-overzicht steeds een standaardklasse instellen. Wanneer je dit doet zullen alle transacties voor deze relatie automatisch aan de gekozen klasse toegewezen worden. Indien gewenst kan je dan toch nog klassen manueel weer aanpassen per transactie. Meer informatie over het toewijzen van een standaardklasse kan je op deze help pagina terugvinden. 


Uitsluiten

Ondanks de opgemaakte opbouw, heb je steeds de mogelijkheid om een leverancier toch uit te sluiten. Dit kan je doen door in de kolom Uitsluiten de checkbox aan te vinken. 
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren