Het invoeren van de beginbalans informatie rond activa vergt wat extra aandacht. Op de beginbalans staat alle informatie vaak als één post op de investeringsrekening en als één post op de afschrijvingsrekening. Om goed met de afschrijvingstabel te kunnen werken, dient de gedetailleerde activastaat in Yuki ingebracht te worden.


Het invoeren van de beginbalans

Wens je het saldo op de beginbalans te specifiëren/ onder te verdelen (verbijzonderen) dan kan je best het investeringsbedrag eerst op de wachtrekening boeken om vervolgens in een aparte boeking het bedrag uit te splitsten naar individuele activarekeningen of naar investeringen van bijvoorbeeld een jaar.


Voorbeeld:

31-12-2009 Wachtrekening beginbalans activa (289999)    Debet 35.000  (ipv op de investeringsrekening auto's)
31-12-2009 Wachtrekening beginbalans activa (289999)   Credit    9000  (ipv op de afschrijvingen auto's)
31-12-2009 ......

Na het invoeren van de beginbalans voer je in een aparte diverse posten boeking vervolgens de specificatie in:

31-12-2009 Vervoermiddelen auto A     Debet   18.000
31-12-2009 Vervoermiddelen auto B     Debet   17.000
31-12-2009 Wachtrekening beginbalans activa (289999)  Credit   35.000


Zo krijgt elk activum of groep van activa een regel in de afschrijvingstabel.


Het inbrengen van de cumulatieve afschrijvingen per actief

Om ervoor te zorgen dat de afschrijvingstabel uitgaat van de afschrijvingen die in de beginbalans zijn verantwoord kan je als volgt te werk gaan:Boek de cumulatieve afschrijvingen van de beginbalans ook op de wachtrekening beginbalans activa (dus niet direct op de afschrijvingsrekening). De cumulatieve afschrijvingen (op de beginbalans) per gebouw voer je vervolgens in via de afschrijvingstabel. Dat doe je als volgt voor bijvoorbeeld gebouwen:    

 • Ga naar de grootboekrekening Gebouwen
 • Ga via de taakbalk naar de Afschrijvingstabel


 • Vul in de taakbalk de gebruikelijk afschrijvingstermijn in.
 • Kies of er meestal pro rata (vanaf aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar wordt afgeschreven.
 • Klik nu per activum (dus op de regel van een gebouw) op het icoontje voor het instellen aan het begin van de regel 


 

        

Het volgende scherm verschijnt:


 • Vul hier volgen informatie in:
  • De juiste omschrijving
  • De juiste aanschafdatum
  • De datum van de eerste afschrijving
  • Indien je de regel anders wenst af te schrijven dan de rest van de grootboekrekening, pas dan het afschrijvingspercentage of het aantal jaren aan
  • Indien je de restwaarde anders wenst te berekenen geef dan ook een ander restwaarde % of € in
  • Vink het hokje "beginbalans" aan
  • Vul het bedrag in van de cumulatieve afschrijvingen op de beginbalans
  • Geef een omschrijving in (bijvoorbeeld: "Reeds afgeschreven per 01-01-2016"LET OP: Als je deze details bewaart, zal de software automatisch een boeking aanmaken om het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen te boeken op de rekening "Afschrijvingen auto's, met als tegenrekening "Wachtrekening beginbalans activa (289999)"


De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

31-12-2009 Afschrijvingen gebouwen                      Credit 5.000 
31-12-2009 Wachtrekening beginbalans activa                      Debet 5.000


Als het goed is, is het saldo van alle cumulatieve afschrijvingen dan gelijk aan het bedrag dat op de balans stond en loopt de wachtrekening dan op 0.00.